Regulamin Członkostwa

REGULAMIN CZŁONKOSTWA ZWYCZAJNEGO W
POLSKIM STOWARZYSZENIU DIETETYKÓW

przyjęty uchwałą Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków w dn. 02.02.2017r.

§ 1

Regulamin określa szczegółowe warunki przyjmowania w poczet członków zwyczajnych, opłacania składek, przedłużania członkostwa oraz przywileje i obowiązki wynikające z przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

§ 2

Członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków może zostać obywatel RP lub innych krajów Unii Europejskiej, który akceptuje postanowienia statutu oraz założenia programowe Stowarzyszenia, posiada pełnię praw publicznych, pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów organizacji, a także spełnia pozostałe kryteria niniejszego Regulaminu.

§ 3

W celu zapisania się do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków należy:
1. Wypełnić formularz rejestracyjny na stronie psdiet.org z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych pól w szczególności adresu zamieszkania i danych kontaktowych. Warunkiem niezbędnym jest również przesłanie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie określone w §5. Nie będą brane pod uwagę dokumenty dodatkowe potwierdzające udział w konferencjach, szkoleniach, kursach itp.
Na wydanie wstępnej decyzji o przyjęciu Zarząd Stowarzyszenia ma 30 dni od momentu przesłania przez kandydata wszystkich w/w informacji.
W szczególnych przypadkach Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków może zmienić formę przyjmowania formularzy rejestracyjnych.
2. Dokonać przelewem na wskazany rachunek bankowy opłaty członkowskiej za rok bieżący po wydanej przez Zarząd wstępnej decyzji o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych. Numer konta zostanie przekazany kandydatce lub kandydatowi drogą poczty elektronicznej.
Na wydanie decyzji ostatecznej Zarząd Stowarzyszenia ma 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie PSD.

§ 4

1. Opłata członkowska dokonywana jest za rok bieżący, przy czym ważność certyfikatu wygasa z dniem 31 stycznia, roku następnego po dacie dokonania wpłaty.
2. Wysokość opłaty członkowskiej za dany rok regulowana jest osobną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
3. W tytule przelewu wpłaty członkowskiej należy podać imię i nazwisko osoby której dotyczy opłata, a także rok za który jest dokonywana.
4. Dokonana opłata członkowska nie podlega zwrotowi.

§ 5

Kandydaci na członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków mogą zostać przyjęci do organizacji
z następującym statusem:
1. Dietetyk medyczny: absolwenci studiów I lub II stopnia na kierunku dietetyka na uczelniach medycznych.
2. Dietetyk: absolwenci studiów I lub II stopnia na kierunkach:

  • dietetyka oraz kierunki pokrewne (od 1 października 2012 roku studia wyższe w zakresie dietetyki);
  • żywienie człowieka lub technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności: żywienie człowieka lub specjalności pokrewne
  • absolwenci kierunku zdrowie publiczne specjalność: dietetyka pod warunkiem rozpoczęcia studiów przed 1 października 2007 roku.

3. Doradca żywieniowy: absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w wybranych specjalnościach; absolwenci szkół policealnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej na kierunku dietetyka lub kierunku pokrewnym, trwającym minimum 1200 godzin; osoby, które uzyskały tytuł zawodowy dietetyka poprzez zdanie egzaminu państwowego.
4. Student: studenci studiów l stopnia na kierunkach: dietetyka, technologia żywności lub pokrewnych.
Wyboru nadania określonego statusu dokonuje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może wystosować prośbę o uzupełnienie lub wyjaśnienie przesłanych dokumentów.

§ 6

1. Zarząd może odmówić kandydatowi przyjęcia bez podania przyczyny.
2. Odwołania od decyzji Zarządu są możliwe w terminie 14 dni od wydania stosownej decyzji.

§ 7

Przedłużenie członkostwa w PSD odbywa się automatycznie poprzez terminową wpłatę do 31 stycznia danego roku składki członkowskiej zgodnej z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na dany rok.

§ 8

Każdy nowoprzyjęty członek zwyczajny, niezależnie od nadanego statusu otrzyma:
1. Certyfikat wraz z odpisem potwierdzającym przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.
2. Bezpłatny profil w wyszukiwarce dietetyków w serwisie psdiet.org przez cały okres przynależności do Stowarzyszenia.
3. Zniżki na szkolenia i konferencje organizowane przez PSD.
4. Zniżki i rabaty udzielane przez partnerów PSD.

§ 9

Na każdym członku Stowarzyszenia ciążą następujące obowiązki:
1. Przestrzeganie i realizacja zadań statutowych i regulaminów Stowarzyszenia;
2. Realizowanie programów i uchwał Stowarzyszenia;
3. Regularne opłacanie składek członkowskich;
4. Postępowanie nieuchybiające godności członka Stowarzyszenia, a w szczególności rezygnacja z uczestnictwa w przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z celami statutowymi;
5. Dbanie o dobre imię oraz mienię Stowarzyszenia.

§ 10

Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Dietetyków ustaje na skutek:
a) pisemnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na własną prośbę i z własnej inicjatywy;
b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia członka praw publicznych;
c) wykluczenia Zarząd Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień: statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego, prezentowania postawy moralnej niegodnej członka Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
d) skreślenia przez Zarząd z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa karne;
e) skreślenia przez Zarząd wskutek stwierdzenia braku wymaganego wykształcenia w zakresie dietetyki i żywienia;
f) śmierci członka;

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje samodzielnie Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dn. 09.02.2017r.

Podziel się

Najnowsze aktualności

Rozszerzanie diety niemowląt – szkolenie on-line

Małgorzata Jackowska przygotowała na Warsztat Nauki nowe szkolenie. Tym razem na tapet poszedł temat rozszerzania diety niemowląt. Gosia porusza...

„Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce”

Instytut Dietetyki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu zaprasza na bezpłatną II Ogólnopolską Konferencję Prac Młodych Dietetyków i...