Statut

STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
z dnia 22.10.2014r.
 Rozdział I
 Postanowienia ogólne
§ 1
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i postanowień niniejszego Statutu oraz posiada osobowość prawną.
§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedziba Władz Stowarzyszenia mieści się w Łodzi.
§ 3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zleceniobiorców.
§4
Stowarzyszenie posiada własny znak graficzny (logotyp) oraz może używać własnych pieczęci, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1, decyduje Walne Zgromadzenie Członków Rzeczywistych bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. O podjęciu oraz zakończeniu  działalności gospodarczej decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 7
Celem działalności Stowarzyszenia są:
1. Podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej  i specjalistycznej w zakresie dietetyki oraz innych nauk medycznych.
2. Popieranie rozwoju nauki oraz świadomości w zakresie dietetyki wśród członków Stowarzyszenia oraz innych grup społecznych.
3. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
4. Prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej wśród różnych grup społecznych.
5. Edukacja żywieniowa społeczeństwa w okresach zdrowia i choroby.
6. Współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej.
7. Przyczynianie się do rozwoju dietetyki w Polsce.
8. Podnoszenie rangi zawodu dietetyka.
9. Pomoc studentom kierunków medycznych w rozwoju naukowym oraz zawodowym.
10. Integrowanie środowiska dietetyków w Polsce i rozpowszechnianie informacji o osobach tej profesji wśród społeczeństwa.
11. Pomoc medyczna i terapeutyczna dla osób z chorobami układu pokarmowego, krwionośnego, wydalniczego, oddechowego, endokrynologicznego oraz osób z chorobami psychicznymi, nowotworowymi oraz ogólnoustrojowymi.
12. Profilaktyka zdrowotna osób zdrowych, dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży, kobiet karmiących, osób z grup ryzyka chorób dziedzicznych.
§8
Wymienione cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Organizowanie sesji popularno – naukowych, konferencji, zjazdów, wykładów, odczytów, pokazów oraz różnych form upowszechniania wiedzy z zakresu dietetyki również poprzez środki masowego przekazu.
2. Organizowanie różnych form samokształcenia dla członków Stowarzyszenia.
3. Organizowanie akcji profilaktycznych oraz edukacyjnych dla różnych grup społecznych.
4. Współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz pozarządowymi.
5. Współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz władzami miasta i województwa.
6. Uczestnictwo członków Stowarzyszenia w badaniach naukowych.
7. Współdziałanie z organami administracji publicznej.
8. Uczestnictwo w organizowanych przez organizacje międzynarodowe o pokrewnych celach działalności
w projektach, zjazdach oraz konferencjach.
9. Podejmowanie działalności kursowo-szkoleniowej,
10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
11. Prowadzenie dobrowolnej ewidencji dietetyków
§9
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną. (94.99.Z PKD)
b) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z PKD)
c) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną  (86.90.E PKD)
d) pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
e) wydawanie czasopism i periodyków (58.14.Z PKD)
f)  działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD)
g) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD)
h) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD)
i) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD)
j) działalność portali internetowych (63.12.Z PKD)
k) działalność paramedyczna (86.90.D PKD)
l) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z PKD)
m) praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C PKD)
n) praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z PKD)
o) działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD)
p) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z)
r) wydawanie gazet (58.13.Z)
s) wydawanie książek (58.11.Z)
t) działalność wspomagająca edukację (85.69.Z)
u) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
w) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  (63.11.Z)
v) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
x) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ((96.09.Z)
y) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)
z) wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z.)
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków rzeczywistych
b) członków zwyczajnych
c) członków honorowych
§12
1. Członkowie założyciele Stowarzyszenia mają status członków rzeczywistych.
2. Członkiem rzeczywistym może też zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej, który akceptuje postanowienia statutu oraz założenia programowe Stowarzyszenia, pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnieniu celów organizacji i spełnia następujące kryteria:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada pełnię praw publicznych;
b) uzyska pisemną rekomendację dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego;
c) posiada co najmniej roczny staż w charakterze członka zwyczajnego. W uzasadnionych sytuacjach, na mocy uchwały Zarząd ma możliwość skrócenia tego okresu;
d) złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty w poczet członków rzeczywistych na mocy uchwały Zarządu.
3. Wzór deklaracji członkowskiej i sposób wnoszenia składek członkowskich określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia;
b) udziału w działalności programowej Stowarzyszenia;
c) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji zadań statutowych;
d) inspirowania, propagowania i zgłaszania wniosków dotyczących działalności;
e) noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia;
f) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
g) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia.
5. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma  obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
b) przestrzegać i realizować zasady statutowe i regulaminy Stowarzyszenia;
c) realizować program i uchwały Stowarzyszenia;
d) regularnie opłacać składki członkowskie;
e) postępować w sposób nie uchybiający godności członka Stowarzyszenia, a w szczególności członek nie może choćby pośrednio uczestniczyć w jakichkolwiek przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia;
f) dbać o dobre imię oraz mienię Stowarzyszenia.
§13
1. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej, który akceptuje postanowienia statutu oraz założenia programowe Stowarzyszenia, pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnieniu celów organizacji i spełnia następujące kryteria:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada pełnię praw publicznych;
b) posiada udokumentowane wykształcenie z zakresu dietetyki i żywienia.
c) złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty w poczet członków zwyczajnych na mocy uchwały Zarządu.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia i kwalifikacji określa Regulamin członkostwa zwyczajnego przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Wzór deklaracji członkowskiej i sposób wnoszenia składek członkowskich określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) udziału w działalności programowej Stowarzyszenia;
b) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji zadań statutowych;
c) inspirowania, propagowania i zgłaszania wniosków dotyczących działalności;
d) noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia;
e) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
f) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia;
6. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma  obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
b) przestrzegać i realizować zasady statutowe i regulaminy Stowarzyszenia;
c) realizować program i uchwały Stowarzyszenia;
d) regularnie opłacać składki członkowskie;
e) postępować w sposób nie uchybiający godności członka Stowarzyszenia, a w szczególności członek nie może choćby pośrednio uczestniczyć w jakichkolwiek przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia;
f) dbać o dobre imię oraz mienię Stowarzyszenia.
§14
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona  w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek trzech członków rzeczywistych lub 10 członków zwyczajnych.
3. Członek honorowy ma prawo do:
a) udziału w działalności programowej Stowarzyszenia
b) inspirowania, propagowania i zgłaszania wniosków dotyczących działalności
c) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia
Ponadto członek honorowy zwolniony jest od obowiązku opłacania składek członkowskich oraz posiada wstęp wolny na imprezy organizowane w ramach Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
§15
1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek :
a) pisemnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na własną prośbę i  z własnej inicjatywy;
b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia członka praw publicznych;
c) wykluczenia na wniosek co najmniej trzech członków rzeczywistych przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień: statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego, prezentowania postawy moralnej niegodnej członka Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
d) skreślenia przez Zarząd z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa karne;
e) śmierci członka;
f) skreślenia przez Zarząd wskutek stwierdzenia braku wymaganego wykształcenia w zakresie dietetyki
i żywienia.
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od wydania stosownej decyzji.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE   STOWARZYSZENIA
§16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.
4. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji;
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
c) pisemnego zrzeczenia się funkcji we Władzach;
d) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków;
e) nieuczestniczenia w więcej niż 50% posiedzeń Zarządu w ciągu roku kalendarzowego.
5. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu poszczególnych organów Władz może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują działający jednomyślnie pozostali członkowie organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu.
6. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji
w przypadku nie wypełnienia warunków określonych w §16  pkt. 5 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie w terminie 30 dni w celu uzupełnienia składu organu bezwzględną większością głosów.
7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem decydującym członkowie rzeczywiści;
b) z głosem doradczym- członkowie honorowi.
§17
1. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy :
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej;
b) rozpatrywanie i ocenianie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
c) zatwierdzanie preliminarza budżetowego Zarządu;
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
e) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
f) wybór w tajnym głosowaniu przewodniczącego i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Rewizyjnej Stowarzyszenia;
g) ustalanie składek członkowskich;
h) ustalanie zmian statutu;
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia o ustaniu członkostwa i skreśleniu z listy członków zwyczajnych;
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach statutowych;
k) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej członków co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem zebrania.
3. W razie braku połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków nie wcześniej niż 5 dni i nie później niż 31 dni od pierwszego terminu.
4. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie  większością zwykłą bez względu na liczbę obecnych.
5. Głosowania odbywają się jawnie z wyjątkiem wyborów władz Stowarzyszenia.
6. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:
a) z własnej inicjatywy;
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemne żądanie co najmniej 1/2 członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenia Członków winno być zwoływane w terminie do dwóch miesięcy od  daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane.
§18
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego wybranego bezwzględna większością głosów członków stowarzyszenia.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący lub z jego upoważnienia jeden z członków Zarządu, nie rzadziej niż raz na kwartał, a także na każdy pisemny wniosek co najmniej 2 członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków.
4. W imieniu Stowarzyszenia, umowy zawiera oraz składa oświadczenia woli przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego pisemnie członek Zarządu.
5. Do zakresu zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w sprawach bieżących;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
c) wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia w ramach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków oraz przestrzeganie ich realizacji;
d) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności, projektów budżetu oraz preliminarza rocznego;
e) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 19
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się z 3 członków spośród których wybiera się przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności programowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia;
b) przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków pokontrolnych oraz składanie sprawozdań z kontroli na
Walnym Zgromadzeniu Członków;
c) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
d) kontrola opłacania składek członkowskich.
4. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku, a kontrola działalności gospodarczej co najmniej co 6 miesięcy.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 jej członków.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§20
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
3. Na fundusze składają się:
a) wpływy  ze składek członkowskich;
b) przychody z działalności statutowej  prowadzonej zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu;
c) dotacje;
d) zapisy i darowizny;
e) dochody z działalności gospodarczej.
4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych, Stowarzyszenia składa Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia lub upoważniony przez niego pisemnie członek Zarządu Stowarzyszenia.
5. Wszelkie postanowienia Zarządu Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową.
8. Przychody z działalności statutowej odpłatnej oraz dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA
§21
1. Zmiana statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku niespełnienia warunków opisanych w §21 ust. 1 zastosowanie mają zapisy opisane w §17 ust. 3 dotyczące zwołania Walnego Zebrania w drugim terminie.
3. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenia Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie powoła Komisję Likwidacyjną, która z majątku Stowarzyszenia pokryje zobowiązania Stowarzyszenia, a pozostały majątek przekaże na cele charytatywne.
§22
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.
§23
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Podziel się

Najnowsze aktualności

Rozszerzanie diety niemowląt – szkolenie on-line

Małgorzata Jackowska przygotowała na Warsztat Nauki nowe szkolenie. Tym razem na tapet poszedł temat rozszerzania diety niemowląt. Gosia porusza...

„Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce”

Instytut Dietetyki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu zaprasza na bezpłatną II Ogólnopolską Konferencję Prac Młodych Dietetyków i...